nkinfoweb.org
 
    บทความเรื่อง :  "เจ๋ง" ครูกว่า 3200 คนใช้ช่องทางเทคโนโลยี Change.org เรียกร้องสิทธิ หยุด#ศธ0206.3/ว20ลง9/12/59 #ไม่ให้มีผลบังคับใช้กับครูที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่  บันทักเมื่อ 28/12/2016(5626)

"เจ๋ง" ครูกว่า 3200 คนใช้ช่องทางเทคโนโลยี Change.org เรียกร้องสิทธิ หยุด#ศธ0206.3/ว20ลง9/12/59 #ไม่ให้มีผลบังคับใช้กับครูที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่ 


             การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านเราเพิ่มอย่างเห็นได้ชัด วัดจากยอดขายสมาร์ทและยอดใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วัน ส่วนข้อแตกต่างระหว่างผู้ใช้งานอินเตอร์ด้วยกันเองนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้ทำอะไร เกิดประโยชน์ไหม อย่างไร เท่านั้นเอง วันนี้แวะเวียนไปยังเว็บไซต์ change.org เว็บไซต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องให้ผู้คนสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น พบประเด็นยอดนิยมของวันนี้ เป็นประเด็นของการเรียกร้องสิทธิของคุณครูไทยส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากจากสั่งการของ ก.ค.ศ ... และได้รับการสนับสนุนจากครูถึง 3200 คน จึงตามข่าวนี้พบว่า ในรอบ 2 สัปดาห์ก่อนปีใหม่นี้ ประเด็นที่ร้อนระอุในทุกพื้นที่การสื่อสารของครูไทยทั่วประเทศ คงหนีไม่พ้นประเด็นเดียวนั่นก็คือ การปรับเกณฑ์ วิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือ ก.ค.ศ ศธ.0206.3/ว20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ระบุว่าครูต้องพัฒนาตนเองเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับปริญญาตรีและหรือโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือ เป็นวุฒิที่ตรงกับสาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอนหรือทำการสอน หรือเป็นวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.เท่านั้นที่จะสามารถใช้พัฒนามาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมตาม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ศธ.0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ โดยระบุให้ ดำรงดำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสำหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก ซึ่งตามหนังสือเดิมนี้ไม่ได้ระบุว่าต้องพัฒนาตนในสาขาวิชาแขนงใดไว้ ตามคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ที่ระบุไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ศธ.0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 นั้นเป็นแรงจูงใจให้ครูสนใจที่จะพัฒนาตนเองเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมากและส่วนมากเลือกเรียนในพื้นที่ใกล้ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สถาบันการอุดมศึกษาหลายแห่งมีการขยายการจัดการศึกษาในพื้นที่ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากจะเปิดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพราะคลาดว่าครูแต่ละวิชาเอกสามารถเข้าศึกษาได้ และเพื่อรองรับการพัฒนาตนเองของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ครูในจังหวัดที่ไม่มีมหาวิทยาลัยจบการศึกษาและกำลังศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นจำนวนมาก


ตามการยกเลิกและกำหนดใหม่ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อครูผู้ที่จบการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นจำนวนมาก ครูรู้สึกถึงไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะพัฒนาตนตามที่ สำนัก ก.ค.ศ ศธ.0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ระบุไว้แต่แรก แต่ทาง ก.ค.ศ. เปลี่ยนหลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิทยฐานะชำนาญการใหม่ โดยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่จบการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งจะขอยื่นเข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ หลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นี้


ครูที่ได้รับผลกระทบจึงร่วมกันเรียกร้องให้ หนังสือ ก.ค.ศ ศธ.0206.3/ว20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ไม่มีผลบังคับใช้กับครูที่จบการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาอยู่ ผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงผ่านทาง เว็บไซต์ชื่อดังอย่าง change.org เว็บไซต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง


จากผลกระทบตามหนังสือ ก.ค.ศ ศธ.0206.3/ว20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทำให้ครูขาดขวัญกำลังใจเป็นวงกว้าง ครูไม่เชื่อมั่นต่อความเสถียรภาพของนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เสียเงิน เสียทอง ทรัพย์สิน สุขภาพและเวลาจำนวนมาก หรือแม้แต่ชีวิตของครูเอง ในการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง วันนี้กลุ่มครูเหล่านี้จะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ ครูก็ยังเป็นครูที่ดีของนักเรียนต่อไป หวังเพียงแค่กำลังใจในการก้าวเดินในทางสายวิชาชีพครูที่มั่นคงและมีความสุข เพียงเท่านั้น


เห็นชัดว่าการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นั้นย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ อย่างเช่นครูในวันนี้ใช้เทคโนโลยี change.org เข้ามาเรียกร้องสิทธิของตัวเอง เป็นตัวอย่างของการก้าวผ่านอะไรสักอย่างขอความที่ควรจะเป็น สู่อนาคตที่ก้าวและพัฒนาของเราร่วมกัน


ร่วมสนับสนุนครู หยุด#ศธ0206.3/ว20ลง9/12/59 #ไม่ให้มีผลบังคับใช้กับครูที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่ ตามลิ้ง https://goo.gl/kbsBLj


 


ด้วยความเคารพ


วุฒิชัย โลนันท์


ผู้สร้าง nkinfoweb

  โปรแกรมดาวน์โหลดอื่น ๆ


โปรแกรมขยายหน้าจอ Zoom หน้าจอ การนำเสนองานฟรี

"เจ๋ง" ครูกว่า 3200 คนใช้ช่องทางเทคโนโลยี Change.org เรียกร้องสิทธิ หยุด#ศธ0206.3/ว20ลง9/12/59 #ไม่ให้มีผลบังคับใช้กับครูที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่

ป้องกันมัลแวร์เครื่องด้วย Malwarebytes (Free Anti-Malware & Internet Security Software)


ปิด AutoRun สำหรับ Win7 ป้องกันไวรัส Jump Virus

แก้ไขเปิด external harddisk,Flash dive Usbไม่ได้ฟ้องให้ Format (ฟอร์แมต)

แนวทางการแก้ไข Facebook ติดไวรัสเบื้องต้น


แก้ไขปัญหา Fastcopy หยุดทำงาน ErrFiles ErrDirs Access is denied

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย Teamviewer

ลดเวลาการคัดลอกไฟล์ขนาดใหญ่ด้วย FastCopy
 
 
ดาวน์โหลด

อัพเกรด

ใช้พื้นที่กับเรา
 

View My Stats
NKINFOWEB CMS FREE V.3 [22-12-2014]
E-mail : wuttichai_lonan@hotmail.com FB : wuttichai_lonan