nkinfoweb.org
 
    ข่าวหัวเรื่อง : ทำไมโรงเรียนต้องมีเว็บไซต์หรือระบบแสดงผลสารสนเทศต่าง ๆ ไม่มีไม่ได้หรือ  บันทักเมื่อ 31/10/2014

  บางท่านก็ยังอาจจะส่งสัยว่าทำไม โรงเรียนต้องมีด้วย ผอ. สั่งให้ผมทำผมก็ทำไปงั้นแหละ วันนี้ผมเลยหาคำตอบสำหรับเรื่องนี้ดูกันครับมาดูกัน 

 

มาดู ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 
หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 6 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการ ที่จะต้องทำการสำรวจตรวจสอบให้ผู้จัดเก็บข้อมูลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนดด้านการศึกษาให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลให้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 7 ให้ส่วนราชการ ต้นสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 8 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานให้ส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนสามารถได้รับรู้ ตรวจ หรือขอรับบริการดูข้อมูลข่าวสารได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 9 ในกรณีผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการตามระเบียบนี้ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือปฏิบัติโดยประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้นั้นจะต้องรับผิดทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย แล้วแต่กรณีตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
 
หมวด 6 การติดตามประเมินผล  และการเผยแพร่
       ข้อ 32 ให้หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ และนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเฉพาะกิจก่อนการจัดส่งหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 33 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้สถานศึกษา หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามนโยบาย และแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ข้อ 34 ให้สถานศึกษา หน่วยงาน และส่วนราชการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจ และสารสนเทศ เป็นประจำทุกปี
 
       เมื่อเห็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 แล้วคงเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมโรงเรียนต้องมีเว็บไชต์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในโลกปัจจุบันและทันสมัยที่สุดก็หนีไม่พ้นบนโลกออนไลน์นี่แหละครับ ยิ่งตอนนี้ที่กำลังตื่นตัวกันมากก็คือโลกโชเชียลมีเดียเน็ตเวร์ก ที่ทำให้โลกนี้สื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน และข้อมูลที่มีอย่างไร้ขีดจำกัด และทำข้อมูลสารสนเทศกระจายไปได้เร็วและไวยิ่งขึ้น
    
      ปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพราะผู้คนล้วนหลงอยู่ที่โลกโซเชียลมีเดีย การที่จะตามการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้เท่าเทียมบริษัทระดับโลกนั้นคงเป็นไปได้ยากยิ่งผู้ที่มีพื้นฐานในการสร้างเว็บน้อยแล้วยิ่งยากมากขึ้น
      วันนี้ NKINFOWEB เว็บไซต์สำเร็จรูปฟรีสำหรับโรงเรียน สำหรับผู้ที่มีความรู้ในการสร้างเว็บน้อยก็สามารถมีเว็บไซต์ได้ และเรายังนำเอาความสามารถของเว็บไซต์ด้านโชเชียลมีเดียเน็ตเวร์กดัง ๆ อย่าง Facebook Twitter Google+ มาผสมผสานในเว็บไซต์โรงเรียนอีกด้วย เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพัธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
 
ด้วยความเคารพ
วุฒิชัย  โลนันท์
ผู้พัฒนา
 
  บทความอื่น ๆ ใน NKINFOWEB.ORG โดยครูบอยง่าย ๆ เปลี่ยนให้ NK เป็นขาวดำ
วันที่ : 25/10/2016
เวลา : 14:40 น.
ข่าวโดย : ครูบอยรับทำเว็บไซต์โรงเรียนราคาย่อมเยาใช้งานง่าย 2900
วันที่ : 25/10/2016
เวลา : 14:41 น.
ข่าวโดย : ครูบอยออกแบบเว็บไซต์โรงเรียนหน่วยงานอย่างไรดี
วันที่ : 25/10/2016
เวลา : 14:42 น.
ข่าวโดย : ครูบอยการปิดระบบแสดงผลบนมือถือให้แสดงแบบธรรมดา
วันที่ : 25/10/2016
เวลา : 14:42 น.
ข่าวโดย : ครูบอยแก้การแสดงภาพัวเว็บที่เป็นไฟล์ Flash ไม่เต็ม
วันที่ : 25/10/2016
เวลา : 14:42 น.
ข่าวโดย : ครูบอยแก้เปิดเว็บ NKINFOWEB V.3 Demo ขึ้นตัวยึ๊กยือ
วันที่ : 25/10/2016
เวลา : 14:42 น.
ข่าวโดย :
 
 
ดาวน์โหลด

อัพเกรด

ใช้พื้นที่กับเรา
 

View My Stats
NKINFOWEB CMS FREE V.3 [22-12-2014]
E-mail : wuttichai_lonan@hotmail.com FB : wuttichai_lonan